” Zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Fundusze Europejskie. Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027″

OFERTA SZKOLENIOWA 

NAZWA SZKOLENIA ” Zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Fundusze Europejskie. Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027″

  
FORMA:Ø dyskusja panelowa
ADRESACI:  publiczne służby zatrudnienia 
PROWADZĄCY: dr Mariusz Śmigiel

Doświadczenie jako wykładowca i trener:                                                                                 

Praktyk, trener (z licencją MPiPS oraz MOP) i wykładowca akademicki z ponad 30-letnim doświadczeniem. Przeprowadził ponad 5.000 szkoleń dla PSZ, organów administracji, pracodawców oraz innych podmiotów.                                        

Doświadczenie w obszarze prawa pracy, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu:– były pracownik PSZ (Z-ca Dyrektora jednego z największych Urzędów Pracy w Polsce), z praktyką w urzędach pracy Królestwa Holandii,– koordynator i główny trener drugiej edycji szkoleń dla organizatorów szkoleń i trenerów PSZ z ramienia Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy,– były koordynator regionalnego ośrodka szkoleniowego Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy,– doradca oraz konsultant (były i obecny) m.in: b. Krajowego Urzędu Pracy, MPiPS, b. Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Gdańskiego Związku Pracodawców, organów administracji.      

Właściciel i główny doradca SMIGIEL CONSULTING INTERNATIONAL                         
  – instytucji świadczącej usługi z zakresu szeroko pojętej problematyki rynku  
     pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i za granicą. Stały współpracownik  
     wielu polskich i zagranicznych (m.in. Holandia, Niemcy, Francja, Wielka 
     Brytania, Włochy) instytucji doradczych i konsultingowych.

TERMINY SZKOLENIA:            26-27.04.2023r., 10-11.05.2023r., 28-29.06.2023r.

CZAS TRWANIA:                     16 godz. dydaktycznych / 2 dni 

Pierwszy dzień Drugi dzień
do 10.00 – przyjazd do Pensjonatu Puchaczówka10.00 – 11.30  szkolenie11.30 – 11.45 przerwa kawowa11.45 – 14.00 szkolenie14.00 – 14.45 obiad14.45 – 17.00 szkolenia17.00 – 17.15 przerwa kawowa17.15 – 18.45 szkolenie19.00 – kolacja do 9.00 – śniadanie9.00 – 11.15 szkolenie11.15 – 11.30 przerwa kawowa11.30 – 13.45 szkolenie13.45 – 14.30 obiad15.00 – opuszczenie Pensjonatu Puchaczówka

MIEJSCE:                                 Czarna Góra 57 – 550 Sienna 5D „Pensjonat Puchaczówka”

CENA SZKOLENIA:                   1 680,00 PLN od osoby z noclegiem w pokoju 2-osobowym

                                               lub      

                                                1 750,00 PLN od osoby z noclegiem w pokoju 1-osobowym                                                                                                 

                                                  za każdą kolejną osobę 10% zniżki za szkolenie

Cena szkolenia zawiera materiały dydaktyczne, przerwę kawową, wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach jedno bądź dwuosobowych w pensjonacie „Puchaczówka”.

Dodatkowo Organizator zapewnia nieodpłatną możliwość skorzystania ze SPA, basenu, wejścia do Jaskini Niedźwiedziej, przejazdu koleją linową na szczyt Czarnej Góry.

DANE JEDNOSTKI        Ośrodek Finansowo – Szkoleniowy „KREZUS” Henryk Czerhoniak

SZKOLENIOWEJ:                         ul. Okrzei 9, 57 – 300 Kłodzko, NIP: 8811028456, REGON: 021107813 

                                                      tel. 603 116 161 lub 504 890 428

OSOBA DO KONTAKTU :          Henryk Czerhoniak

PANEL I

Zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zwrot podatku VAT, badanie kondycji finansowej pracodawcy oraz ustalanie odpowiedniej formy zabezpieczenia zwrotu refundacji – w świetle Rozporządzeń MRiPS z dnia 14 lipca 2017 r., 27 września 2018 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz nowych regulacji dot. przedawnienia roszczeń”

CEL:           problematycznych / skomplikowanych

PROGRAM SZKOLENIA

L.p.TematSpecyfikacjaZagadnienia szczegółowe
1.Zagadnienia wstępne– zakres podmiotowy i przedmiotowy- ramy prawne realizacji aktywnych form   zatrudnienia z uwzględnieniem zmian                     
  w przepisach wykonawczych (dotacje i re
  fundacje)- ogólne zasady korzystania ze środków  
   Funduszu Pracy- nowe regulacje prawne w zakresie   ochrony danych osobowych i konieczność   
  dokonania zmian w zasadach i regulami-
  nach w zakresie wymaganych dokumentów  
  niezbędnych do rozpatrzenia, przyznania                 
  i zawarcia umowy o jednorazowe środki na 
  rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
  refundacji podmiotom prowadzącym dzia-  
  łalność gospodarczą kosztów wyposażenia 
  lub doposażenia utworzonego stanowiska   pracy 
kto jest objęty regulacją i w jakim zakresiepodmiot prowadzący działalność gospodarcząproducent rolnyniepubliczne przedszkole, niepubliczna szkołabezrobotnyabsolwent CIZ i absolwent KIZrefundacja (definicja)dotacja (definicja)wzajemne implikacje i zależności rozwiązań ustawowych z innymi regulacjami –            w szczególności z przepisami o pomocy społecznej, przepisami o ubezpieczeniach społecznych, przepisami podatkowymi, przepisami cywilnoprawnymi, unormowaniami prawa handlowego, unormowaniami unijnymi- omówienie nowych regulacji prawnych                  
  i przedstawienie katalogu wymagań  związanych z wprowadzeniem nowych   przepisów
2.Refundacja doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego– ogólne zasady udzielania pomocy w for-
   mie refundacji doposażenia / wyposa-  żenia stanowiska pracy dla skierowanego  bezrobotnego- wniosek- formalna i merytoryczna ocena wniosku- rozpatrzenie wniosku- umowa- zasady zawierania umów- monitoring i kontrola wykonania umów- realizacja i rozliczanie umów
cel udzielenia pomocywysokość udzielonej pomocywłaściwość miejscowa organów-  wniosek-  umowa- wzory regulaminów, wniosków i umów.- dokumenty i dane jakie może urząd   wymagać od wnioskodawców i poręczy-
  cieli oraz ich małżonków 
3.Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej– ogólne zasady udzielania pomocy                                  
   w formie dotacji na rozpoczęcie   działalności gospodarczej- wniosek- formalna i merytoryczna ocena wniosku- rozpatrzenie wniosku- umowa- zasady zawierania umów- monitoring i kontrola wykonania umów- realizacja i rozliczanie umów
cel udzielenia pomocywysokość udzielonej pomocywłaściwość miejscowa organów-  wniosek-  umowa- wzory regulaminów, wniosków i umów- dokumenty i dane jakie może urząd   wymagać od wnioskodawców i poręczy
  cieli oraz ich małżonków
4.Badanie kondycji       finansowej pracodawcy– zasady oceny sytuacji finansowej- regulacje prawne mające zastosowanie- zakres informacji przedstawianej przez  pracodawcę- badanie kondycji finansowej–  co to jest sytuacja finansowa przedsiębior-   stwa?-  ogólne zasady oceny sytuacji finansowej-  rozp. RM z dnia 29.III.2010 r.-  rozp. RM z dnia 11.VI.2010 r.-  rodzaje udzielanej informacji-  przedstawiane dokumenty-  ocena dokumentów-  weryfikacja danych-  sposoby działania i metody oceny
5.Podatek VAT– ogólne zasady VAT- zwrot podatku VAT- zasady rozliczania podatku VATogólne zasady i tryb otrzymania zwrotu podatku VATterminy zwrotu podatku VATzwrot do PUP otrzymanego zwrotu podatku VATzasady i terminy zwrotu podatku VAT do PUPzwrot VAT do PUP przy refundacjizwrot VAT do PUP przy dofinansowaniu dział. gosp.zwrot VAT  do PUP przy zakładaniu lub przystąpieniu do spółdzielni socjalnejproblemy interpretacyjne
6.Formy zabezpieczenia zwrotu refundacjiprawna możliwość dokonywania zabezpieczeń- zasady doboru właściwej formy   zabezpieczenia umówformy zabezpieczenia umowy    poręczenie    weksel z avalem    gwarancja bankowa    zastaw    blokada środków    akt notarialny o poddaniu się egzekucji- zasady doboru form zabezpieczenia– podstawy prawne stosowania zabezpieczeń- katalog form zabezpieczenia- omówienie specyfiki każdej formy   zabezpieczenia- ustanawianie poszczególnych form   zabezpieczenia- wielość zabezpieczeń- różnice w sposobach zabezpieczeń- pozytywne i negatywne strony   poszczególnych form zabezpieczenia- specyfika poszczególnych zabezpieczeń- terminy zabezpieczenia zwrotu refundacji- zasady oceny ryzyka- zasady doboru poszczególnych rodzajów   zabezpieczeń
7.Ustalanie miejsca zameldowania                      i stanu majątkowego dłużnika– prawne możliwości podejmowania   poszczególnych czynności- źródła informacji o dłużniku- tryb pozyskiwania poszczególnych   informacji- współpraca z innymi instytucjami   i organamikto może wystąpić o informacjetryb uzyskiwania informacjiinformacje o dłużniku a ochrona danych osobowychwyjawienie majątkuinne informacje 
8.Przedawnienie roszczeń– terminy przedawnienia- bieg terminów przedawnienia- przerwanie terminu przedawnieniaco to jest termin przedawnieniaod kiedy biegnie termin przedawnienia kiedy roszczenie staje się wymagalneprzerwanie biegu terminu przedawnieniaskutki przedawnienia roszczeń
9.Zwrot środków.                 Zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności – zasady zwrotu otrzymanych środków – ogólne zasady umarzania, odraczania   terminu płatności, rozkładania na raty- zakres podmiotowy- zakres przedmiotowy- tryb- konieczne przesłanki- nadzór- konsekwencje umorzenia- dyscyplina finansów publicznych przy 
   umarzaniu, rozkładaniu na raty 
   i odraczaniu terminu płatności
katalog przypadków warunkujących możliwość / konieczność żądania zwrotu środkówpodmioty uprawnione do podejmowania decyzjitryb orzekania o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatnościtryb umarzania częściowego lub całkowitegoprzesłanki konieczne do zaistnienia możliwości umorzenia 
10.Podsumowanie– omówienie elementów zgłoszonych przez  uczestników szkolenia- podsumowanie i dyskusja nt. rozwiązań   ustawowych 

PANEL II

Fundusze europejskie – Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027

CEL: przedstawienie nowych regulacjiomówienie zasad funkcjonowania CAZprzedstawienie roli i zadań CAZprzedstawienie zasad realizacji pośrednictwa pracy w CAZuwypuklenie konieczności współpracy pracowników PUPØ   przedstawienie skutków wynikających z realizacji nowych przepisów

PROGRAM SZKOLENIA 

L.p.TematCel (specyfikacja)Uwagi
1.Nowa perspektywa    
    2021 – 2027
– dokumenty wdrożeniowe- fundusze i zasady  programowania- programy w latach  2021 – 2027- nowe zasady finansowania  
  projektów
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz COM(2018)375 to tzw. rozporządzenie ramowe /ogólne/o przepisach wspólnych, określające główne zasady wdrażania funduszy polityki spójności oraz kilku innych funduszy                   w ramach tzw. zarządzania dzielonego. Jest to zatem najważniejszy element całego pakietu legislacyjnego dotyczącego polityki spójności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, COM(2018) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), COM(2018), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego COM(2018)cele i ogólne wsparciepodejście strategiczne 3. Programowanie monitorowanie i ocenawsparcie finansowezarządzanie i kontrolaramy finansoweprzepisy wykonawcze i uprawnienia- katalog programów- różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła  finansowania, regionu oraz Beneficjenta- nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte- mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja,   
   instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe
2.Wsparcie rynku pracy w nowych programach– środki UE dla Powiatowych Urzędów Pracy- zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do finansowania-  nowe zasady kwalifikowalności wydatków na   
   lata 2021 – 2027- kontrola prawidłowości   
   realizacji projektów                        
   i przedsięwzięć w latach    2022-2029 
– wsparcie rynku pracy- bezrobocie- rozwój rynku pracy- zasada „quid pro quo” („coś za coś”)- tzw. „Linia demarkacyjna” – Programy Krajowe i Regionalne  a Krajowy Plan Odbudowy- system instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich-  matryca kwalifikowalności- wynagrodzenia personelu- VAT- zakupy środków trwałych- trwałość projektu- wybór wykonawców- uproszczone formy rozliczania wydatków- systemy informatyczne  wspierające realizację projektów- zmniejszenie kontroli- zasady kontroli
3.Podsumowanie– omówienie elementów 
   zgłoszonych przez  uczestników konferencji
 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 

Ośrodek Finansowo – Szkoleniowy „KREZUS” Henryk Czerhoniak posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wpis do RIS.