Zapisy na kurs : Operator sprzętu do robót ziemnych z uprawnieniami do obsługi koparek jednonaczyniowych klasy III/I, ładowarek jednonaczyniowych klasy III/I i koparkoładowarek klasy III, wszystkie typy

Rozpoczynamy rekrutację do nowej edycji szkolenia operatorów maszyn ciężkich

 • Termin realizacji : Planowany termin rozpoczęcia to sierpień/wrzesień 2022
 • MIejsce realizacji: Kłodzko
 • Ilość godzin szkolenia : W zależności od wyboru i ilości maszyn od 134 godzin do 420 godzin
 • Zajęcia obywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku Operatora maszyn do robót ziemnych z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej kl III/I, ładowarki jednonaczyniowej Kl III/I i koparkoładowarki kl III wszystkie 

Efekty uczenia się

Absolwent po zakończeniu szkolenia:

1. w zakresie wiedzy zna: budowę, zasady działania oraz podstawy eksploatacji koparki jednonaczyniowej klasy III/I, ładowarki jednonaczyniowej klasy III/I i koparkoładowarki  klasy III wszystkie., przepisy BHP, ppoż. ergonomii i ochrony środowiska, a w szczególności zasady doboru osprzętu oraz bezpiecznej i ekonomicznej pracy w budownictwie i górnictwie;

2. w zakresie umiejętności: potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować koparki jednonaczyniowej klasy III/I, ładowarki jednonaczyniowej klasy III/I i koparkoładowarki  klasy III wszystkie, dobierać narzędzia i osprzęt koparek jednonaczyniowych klasy III/I, ładowarek jednonaczyniowych klasy III/I i koparkoładowarek  klasy III wszystkie., w zmiennych warunkach rozwiązywać proste typowe problemy oraz wykonywać niezbyt proste zadania

3. w zakresie kompetencji społecznych: ponosi odpowiedzialność za koparkę jednonaczyniową klasy III/I, ładowarkę jednonaczyniową klasy III/I i koparkoładowarkę  klasy III wszystkie oraz realizację robót ziemnych, dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy koparek jednonaczyniowych klasy III/I, ładowarek jednonaczyniowych klasy III/I i koparkoładowarek  klasy III wszystkie, pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

Warunki uczestnictwa

 • przedłożenie aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej kl III/I, ładowarki jednonaczyniowej Kl III/I i koparkoładowarki  kl III wszystkie.
 • Ukończenie 18 roku życia
 • Ukończenie szkolenia w zakresie niżej wymienionych modułów:
  – modułu M.BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
  oraz
  – modułu M.U-O – użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.

Po odbyciu szkolenia następuje egzamin zewnętrzny  przeprowadzony przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Zapisy w siedzibie firmy lub pod numerem telefonu 664 321 361, 504 890 428, 603 116161

Istnieje możliwość pozyskania refundacji na poziomie 80 % kosztów szkolenia.