Terminy szkoleń 2024 „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną” wraz z egzaminem UDT

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, z mającej na celu zapoznania słuchaczy z specyfiką pracy w magazynie, jak również przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy wózków jezdniowych i występujących w nich układów. 

W zakresie wiedzy uczestnik pozna budowę, zasady działania oraz podstawy eksploatacji wózków jezdniowych, przepisy BHP, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska, a w szczególności zasady bezpiecznej i ekonomicznej pracy urządzeń transportu bliskiego. Podczas szkolenia uczestnik nauczy się zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować wózki jezdniowe, w zmiennych warunkach rozwiązywać proste typowe problemy oraz wykonywać niezbyt proste zadania

Dodatkowo szkolenie wpływa na kompetencje społeczne uczestników. Szkolenie nauczy brania odpowiedzialność za wózki jezdniowe, nauczy się pracować częściowo samodzielnie i podejmować współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac transportowych, będzie potrafił ocenić wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i będzie potrafił ponieść odpowiedzialność za ich skutki.

Efekty uczenia się

Słuchacz po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie przed komisją UDT ma wiedzę o dozorze technicznym i o urządzeniach transportu bliskiego, zna typy stosowanych wózków jezdniowych, poznał  budowę wózków jezdniowych podnośnikowych. Umie wykonywać poszczególne czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, po zakończeniu pracy i czynności operatora w czasie pracy wózkami. Wykonuje pracę w oparciu o wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, potrafi wykorzystać w pracy wiadomości z zakresu BHP. Umie wykonywać praktyczne czynności związane z ładunkoznawstwem i gospodaką magazynową. Potrafi pracować częściowo samodzielnie i podejmować współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac transportowych, umie ocenić wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej, potrafi ponieść odpowiedzialność za ich skutki.

TERMINY SZKOLEŃ 

Edycja 1 – 18.01.2024 do 25.01.2024

Edycja 2 – 19.02.2024 do 29.02.2024

Edycja 3 – 18.03.2024 do 28.03.2024

Edycja 4 – 15.04.2024 do 25.04.2024

Edycja 5 – 13.05.2024 do 23.05.2024

Edycja 6  – 17.06.2024 do 27.06.2024

Edycja 7 –  15.07.2024 do 25.07.2024

Edycja 8 – 19.08.2024 do 29.08.2024

Edycja 9 – 16.09.2024 do 26.09.2024

Edycja 10 – 14.10.2024 do 24.10.2024

Edycja 11 – 18.11.2024 do 28.11.2024

Czas trwania szkolenia – cały kurs trwa od 5 do 6 dni wraz z egzaminem 

PROGRAM 

L.p.

Tematy zajęć edukacyjnych

 

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

 

 

Liczba godzin zajęć teoretycznych  

 

Liczba godzin zajęć praktycznych  

 

1.

Wiadomości o dozorze technicznym

2

2.

Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

3

3.

Typy stosowanych wózków jezdniowych 

1

4.

Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych 

8

5.

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy

1

6.

Czynności operatora w czasie pracy wózkami 

1

7.

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 

1

8.

Wiadomości z zakresu BHP

11

9.

Zajęcia praktyczne

10

RAZEM

28

10

38

MIEJSCE REALIZACJI : KŁODZKO, UL. OKRZEI 9 

Zapisz się