IMG_3079

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, z modułem logistyki magazynowej

Słuchacz po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie przed komisją UDT ma wiedzę o dozorze technicznym i o urządzeniach transportu bliskiego, zna typy stosowanych wózków jezdniowych, poznał budowę wózków jezdniowych podnośnikowych. Umie wykonywać poszczególne czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, po zakończeniu pracy i czynności operatora w czasie pracy wózkami. Wykonuje pracę w oparciu o wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, potrafi wykorzystać w pracy wiadomości z zakresu BHP. Umie wykonywać praktyczne czynności związane z ładunkoznawstwem i gospodaką magazynową. Potrafi pracować częściowo samodzielnie i podejmować współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac transportowych, umie ocenić wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej, potrafi ponieść odpowiedzialność za ich skutki.