„Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego dla PSZ. Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji  zatrudnienia instytucjach rynku pracy

OFERTA SZKOLENIOWA 

NAZWA SZKOLENIA: „Praktyczne aspekty postępowania administracyjnego dla PSZ.Stosowanie przepisów KPA w oparciu o realizację ustawy o promocji  zatrudnienia instytucjach rynku pracy”

                                             

CEL: przedstawienie podstawowych rozwiązań legislacyjnychomówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjneprzedstawienie specyficznych elementów regulacji prawnychprzedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisówØ omówienie problematyki stosowania przepisów w sytuacji związanej z członkostwem w UE
FORMA:wykład prezentacja dyskusja panelowa
ADRESACI:publiczne służby zatrudnienia 
PROWADZĄCY: dr Mariusz Śmigiel

Doświadczenie jako wykładowca i trener:                                                                                 

Praktyk, trener (z licencją MPiPS oraz MOP) i wykładowca akademicki z ponad 30-letnim doświadczeniem. Przeprowadził ponad 5.000 szkoleń dla PSZ, organów administracji, pracodawców oraz innych podmiotów.                                        

Doświadczenie w obszarze prawa pracy, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu:– były pracownik PSZ (Z-ca Dyrektora jednego z największych Urzędów Pracy w Polsce), z praktyką w urzędach pracy Królestwa Holandii,– koordynator i główny trener drugiej edycji szkoleń dla organizatorów szkoleń i trenerów PSZ z ramienia Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy,– były koordynator regionalnego ośrodka szkoleniowego Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy,– doradca oraz konsultant (były i obecny) m.in: b. Krajowego Urzędu Pracy, MPiPS, b. Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Gdańskiego Związku Pracodawców, organów administracji.      

Właściciel i główny doradca SMIGIEL CONSULTING INTERNATIONAL                         
  – instytucji świadczącej usługi z zakresu szeroko pojętej problematyki rynku  
     pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i za granicą. Stały współpracownik  
     wielu polskich i zagranicznych (m.in. Holandia, Niemcy, Francja, Wielka 
     Brytania, Włochy) instytucji doradczych i konsultingowych.

TERMINY SZKOLENIA:                24-25.04.2023r., 08-09.05.2023r., 26-27.06.2023r.

CZAS TRWANIA:                     16 godz. dydaktycznych / 2 dni 

Pierwszy dzień Drugi dzień
do 10.00 – przyjazd do Pensjonatu Puchaczówka
10.00 – 11.30  szkolenie
11.30 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 14.00 szkolenie
14.00 – 14.45 obiad
14.45 – 17.00 szkolenia
17.00 – 17.15 przerwa kawowa
17.15 – 18.45 szkolenie
19.00 – kolacja 
do 9.00 – śniadanie
9.00 – 11.15 szkolenie
11.15 – 11.30 przerwa kawowa
11.30 – 13.45 szkolenie
13.45 – 14.30 obiad
15.00 – opuszczenie Pensjonatu Puchaczówka

MIEJSCE:                                 Czarna Góra 57 – 550 Sienna 5D „Pensjonat Puchaczówka”

CENA SZKOLENIA:               1 680,00 PLN od osoby z noclegiem w pokoju 2-osobowym

                                               lub      

                                               1 750,00 PLN od osoby z noclegiem w pokoju 1-osobowym               

                                                                                  

                                                        za każdą kolejną osobę 10% zniżki za szkolenie

Cena szkolenia zawiera materiały dydaktyczne, przerwę kawową, wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach jedno bądź dwuosobowych w pensjonacie „Puchaczówka”.

Dodatkowo Organizator zapewnia nieodpłatną możliwość skorzystania ze SPA, basenu, wejścia do Jaskini Niedźwiedziej, przejazdu koleją linową na szczyt Czarnej Góry.

DANE JEDNOSTKI        Ośrodek Finansowo – Szkoleniowy „KREZUS” Henryk Czerhoniak

SZKOLENIOWEJ:                         ul. Okrzei 9, 57 – 300 Kłodzko, NIP: 8811028456, REGON: 021107813 

                                                        tel. 603 116 161 lub 504 890 428 

OSOBA DO KONTAKTU :          Henryk Czerhoniak

PROGRAM SZKOLENIA

L.p.TematCel (specyfikacja)Uwagi
1.Zagadnienia wstępne.                       Zasady postępowania                   administracyjnego– przepisy regulujące postępowanie   administracyjne- zasady postępowania administracyjnego– k.p.a.- inne regulacje prawne- wzajemne zależności pomiędzy unormowaniami- k.p.a. a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
  rynku pracy- katalog zasad postępowania administracyjnego- omówienie zasad postępowania administracyjnego
2.Organy administracji                     i strony postępowania                 administracyjnego– organy administracji- pracownicy organów administracji- strony postępowania administracyjnego– definicja organu administracji- rodzaje organów (starosta jako organ)- właściwość miejscowa i rzeczowa (właściwość miej-
   scowa i rzeczowa urzędu pracy)- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych- wyłączenie organu – katalog przypadków i tryb wyłą-
   czenia organu- pracownicy organów o różnej właściwości- wyłączenie pracownika – katalog przypadków i tryb 
  wyłączenia pracownika- wyłączenie pracownika urzędu pracy- definicja strony (bezrobotny jako strona postępowania 
  administracyjnego)- zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych- katalog rodzajów stron- działanie przez pełnomocnika- działanie bezrobotnych przez pełnomocnika                                        
   (dopuszczalność i zasady)
3.Postępowanie administracyjneI-szej instancji– załatwianie spraw- wszczęcie postępowania administracyjnego- postępowanie administracyjne- wstrzymanie postępowania administra-
  cyjnego- zakończenie postępowania administracyjnego- wznowienie postępowania administracyjnego- rozprawa administracyjna- obowiązek udostępniania akt
– zasada działania bez zbędnej zwłoki- konsekwencje nie załatwienia sprawy w terminie- wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek- wnoszenie podań – forma i treść- wniesienie pisma do organu niewłaściwego- wszczęcie postępowania w sprawie przyznania / od- 
   mowy przyznania statusu bezrobotnego- wszczęcie postępowania w sprawie pozbawienia statusu 
   bezrobotnego- dokumentowanie czynności- środki dowodowe- dowody w postępowaniach dotyczących osób bezrobot-
   nych- wezwania i doręczenia- zasady obliczania terminów- zawieszenie postępowania- przesłanki zawieszenia postępowania- skutki zawieszenia postępowania- podjęcie zawieszonego postępowania- zawieszenie postępowania w sprawach dot. bezrobot-
   nych (przykłady)- tryb zakończenia postępowania administracyjnego- załatwienie sprawy- umorzenie postępowania- umorzenie postępowania w sprawach dot. bezrobotnych- przesłanki wznowienia postępowania – omówienie                   
  katalogu ustawowego- wznowienie postępowania w sprawach dot. bezrobot-   nych- wznowienie z urzędu i na wniosek- tryb wznowienia postępowania- dopuszczalność rozprawy- czynności przed rozprawą- przeprowadzenie rozprawy- charakter prawny rozprawy i jej skutki- rozprawa administracyjna w sprawach z zakresu ustawy 
  o promocji zatrudnienia…- obowiązek udostępniania akt stronom w każdym sta-
  dium postępowania- przeglądanie akt- odpisy i ich uwierzytelnianie
4.Rozstrzyganie spraw– decyzje- postanowienia- ugoda– konstrukcja decyzji- wydawanie decyzji- rygor natychmiastowej wykonalności- doręczenie / ogłoszenie decyzji- uzupełnienie decyzji / sprostowanie decyzji- decyzje w sprawach z zakresu ustawy o promocji        
  zatrudnienia…- zasady wydawania postanowień- konstrukcja postanowienia- postanowienia w sprawach dot. bezrobotnych- dopuszczalność zawarcia ugody- tryb zawierania ugody- forma ugody- obowiązek zatwierdzenia ugody- tryb zatwierdzenia ugody- wykonalność ugody
5.Postępowanie odwoławcze– wszczęcie postępowania odwoławczego- tryb samokontroli organu I-szej instancji- działanie organu odwoławczego- rozpatrywanie zażaleń– dopuszczalność odwołania- termin na wniesienie odwołania- odwołanie – forma i treść – odwołanie od decyzji w sprawie z zakresu ustawy                        
   o promocji zatrudnienia…- organy odwoławcze- organy odwoławcze w sprawach z zakresu ustawy                 
   o promocji zatrudnienia…- dopuszczalność samokontroli organu- uchylenie lub zmiana zaskarżonej decyzji- tryb rozpatrzenia odwołania- postępowanie dodatkowe- możliwość cofnięcia odwołania- decyzja organu odwoławczego- dopuszczalność wniesienia zażalenia- tryb wniesienia zażalenia- tryb rozpoznania zażalenia
6.Reformowanie i zasady weryfikacji decyzji– uchylenie decyzji ostatecznej- zmiana decyzji ostatecznej- stwierdzenie nieważności decyzji- wygaśnięcie decyzji– przesłanki uchylenia decyzji- tryb uchylenia decyzji- przypadki konieczności zgody strony na  uchylenie                 
  decyzji- organy podejmujące działania- uchylenie decyzji w sprawach z zakresu ustawy o pro-
  mocji zatrudnienia…- przesłanki zmiany decyzji- tryb dokonywania zmiany decyzji- przypadki konieczności zgody strony na zmianę decyzji- organy podejmujące działania- zmiana decyzji w sprawach z zakresu ustawy o promo-
  cji zatrudnienia…- przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji- ograniczenie czasowe- organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji- tryb stwierdzenia nieważności decyzji- skutki prawne stwierdzenia nieważności decyzji- stwierdzenie nieważności decyzji w sprawach z zakresu   ustawy o promocji zatrudnienia…- przesłanki wygaśnięcia decyzji- stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
7.Inne aspekty działania organu– wydawanie zaświadczeń- skargi- wnioskiobowiązek wydania zaświadczeniakto ma prawo żądać zaświadczeniatryb wydawania zaświadczeńzakres treści zaświadczeniazaświadczenia w sprawach z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia…- przedmiot skargi- tryb wnoszenia i przyjmowania skarg- organ rozpatrujący skargi- tryb i termin rozpatrywania skarg- konsekwencje wniesienia skargi- przedmiot wniosku- tryb wnoszenia i przyjmowania wniosków- termin załatwiania wniosków- organ właściwy do rozpatrzenia wniosku
8.Podsumowanie i zakończenie– rekapitulacja i podsumowanie szkolenia- zakończenie zajęć 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 

Ośrodek Finansowo – Szkoleniowy „KREZUS” Henryk Czerhoniak posiada wpis do ewidencji szkół    i placówek niepublicznych oraz wpis do RIS.